NYELVTANULÁS ÉS NYELVVIZSGA

AZ OKLEVÉL KIADÁSÁNAK FELTÉTELE:
Az alapfokozat és a mesterfokozat megszerzéséhez idegen nyelvből államilag elismert, KÖZÉPFOKÚ (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az egyetem az ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ, FRANCIA, PORTUGÁL, OROSZ nyelvek valamelyikéből letett nyelvvizsgát fogadja el az oklevél kiadásának feltételeként. A felsorolt nyelveken kívül, a hallgató kérelmére, egyéni elbírálás alapján az egyetem rektora engedélyezheti az oklevél kiadását, abban az esetben, amennyiben a hallgató élő idegen nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgával, valamint angol nyelvből alapfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A kérelmet a hallgatónak írásban, indoklással és dékáni véleménnyel együtt kell a Rektori Hivatalba benyújtani.

A VÉGBIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELE:
Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak KRITÉRIUM TÁRGYként fel kell vennie kettő (akik 2012 előtt kezdték tanulmányaikat, nekik csak egy), az egyetem által meghirdetett angol nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell, az arra előírt számonkérést. Ameddig a hallgató nem tesz eleget e kötelezettségének, igazolt nyelvtudás hiányában végbizonyítvány nem adható számára, hallgatói jogviszonya pedig szünetel.
A kritériumtárgy kiválasztása háromféle formában történhet:

  1. A kar által meghirdetett, a minta tantervben szereplő szakmai tárgyat a hallgató (ha korábban azt magyar nyelven még nem teljesítette) angol nyelven felveszi, és ezen a nyelven teljesíti a tárgy eredeti követelmény rendszerét. A tárgy ebben az esetben a tantárgy eredeti kreditértékével szerepel. A hallgató a tanterve szerinti idegen nyelven oktatott tárgyak mindegyikét felveheti, ha korábban azokat magyar nyelven még nem teljesítette.
  2. A hallgató a kar által angol nyelven meghirdetett olyan kurzust választ, amely(ek) követelményeit magyar nyelven korábban már teljesítette. A számonkérési formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.
  3. A kar (vagy más kar) által meghirdetett, de nem a hallgató mintatantervében szereplő szakmai tárgyat is felvehet a hallgató angol nyelven. A számonkérés formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.

A karok egy féléves, heti négy órás SZAKNYELVI TÁRGYat hirdetnek meg, melynek célja a kritériumtárgy sikeres teljesítésének előkészítése, tartalma is karonként kerül meghatározásra. A szaknyelvi tárgy szabadon választható tárgyként is felvehető, két kredit értékkel, amely évközi jeggyel zárul. A kritériumtárgy sikeres teljesítését elősegítő szaknyelvi kurzus felvételének feltétele:

  1. alapfokú B1 típusú komplex nyelvvizsga
  2. szintfelmérő vizsga teljesítése

A középfokú (B2) komplex típusú NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ egy féléves heti 4 órás angol nyelvi képzést azok számára, akik az adott nyelvből nem rendelkeznek középfokú B2 típusú komplex általános (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával. Szabadon választható tárgyként is felvehető két kredit értékkel, évközi jeggyel zárul).

Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

forrás: https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/2012-tvsz-2013-02.pdf